Lähtötilanne

  • Mikkelin Riutan alueelle laskee kauempaa vesiosuuskunnan
    alueelta tuleva paineviemäri, jonka virtaama on vähäinen ja jossa viipymä on siten huomattavan pitkä.
  • Lähellä asuinaluetta on mitattu viettoviemärien kaivoilta jopa 140 ppm:n rikkivetypitoisuuksia.

Ratkaisu

  • Aquazone ratkaisu asennettiin annostelemaan hapettavaa kemikaalia vesiosuuskunnan pumppaamon tulokaivoon. Annostelua kontrolloidaan veden kulloisenkin tilan perusteella.
  • Riutan asuinalueen ongelmallisimpaan kaivoon asennettiin rikkivetymittaus, joka päivittää mitatut pitoisuudet vesilaitoksen käyttämään raportointisovellukseen, josta vesilaitos voi jatkuvasti todeta viemärin tilan.
  • Aquazone-ratkaisulla saavutetaan erinomainen tilanne viemärissä rikkivetykaasujen osalta. Mitattu keskiarvo pitoisuuksissa on alle 0.5 ppm.

– Ratkaisu on toiminut ja asiakasvalitukset ovat
vähentyneet.

Reijo Turkki
Mikkelin Vesilaitos