Innovatiiviset ratkaisut vesilaitoksille ja teollisuuteen

Aquazonen koelaitos ja juomavesikontti

Torstaina 16.11.2017 otettiin käyttöön Aquazonen juomavesikontti, jossa voidaan valmistaa juomavettä jätevedestä sekä tutkia eri haitta-aineiden poistotekniikoita. Juomavesikontin kapasiteetti on noin 200 m3/d ja syötteenä käytetään Aquazonen MBR-prosessilla puhdistettua jätevettä. Prosessivaiheina on tulopumppaus, otsonointi, UV-käsittely, aktiivihiilisuodatus, ultrasuodatus sekä käänteisosmoosi ja kalkkikivialkalointi. Jokaisen prosessivaiheen toimintaa voidaan tutkia myös erikseen ja selvittää haitta-aineiden poistoa pelkälle käänteisosmoosin rejektille. Haitta-aineidenpoistoa voidaan nyt tutkia riittävän isossa kokoluokassa ja varautua hyvissä ajoin mahdollisille tulevaisuuden uusille ympäristölupavaatimuksille.

 

Kuvat 1-2: Juomavesilaitteistoa

 

Alustavien kokeilujen perusteella MBR-prosessilla puhdistettu jätevesi soveltuu erittäin hyvin juomaveden valmistukseen alhaisen suolapitoisuutensa vuoksi, mikä näkyy alhaisena energiankulutuksena ja pienempänä rejektivesivirtaamana. Puhdistettu jätevesi on niin hyvälaatuista, että se on suolapitoisuudeltaan WHO:n asteikon perusteella erittäin hyvää juomavesitasoa (TDS < 300 ppm) jo ennen käänteisosmoosiakin. Juomavesilaadun ja käsittelytarpeen selvittäminen jatkuu lähiviikkoina tehtävien kattavien vesitutkimuksien avulla. Empiiristen kokeiden perusteella jätevedestä valmistettu juomavesi on erittäin hyvänmakuista.

 

 

Kuvat 3-4: Koelaitosta ja veden eri puhdistusvaiheita tulevasta jätevedestä juomavedeksi

 

Puhdistusprosessi perustuu Aquazonen aiemmin rakentamaan MBR-koelaitokseen, joka osoittanut toimivansa erinomaisesti sekä varmistanut oikeanlaiset suuntaviivat myös Metsä-Sairilan tulevan pääprosessin osalta. Puhdistustulokset ovat jopa aiemmin arvioitua parempia jo pienillä kemikaalimäärilläkin. Tällä hetkellä saostuskemikaalina käytetään polyalumiinikloridia annostustasolla 50-100 g/m3 ja lähtevä fosforipitoisuus on alle 0,1 g/m3. Nitrifikaatio on ollut koko ajan prosessissa täydellistä ja kokonaistypenpoisto on ollut keskimäärin noin 80 % tasolla ilman lisähiiltä. Alkalointikemikaalina käytetään ajoittain pieniä määriä lipeää. Kiintoaine erottuu prosessissa kokonaan ja lähtevä BOD on luokkaa alle 5 mg/l. Parempaakin tulosta voidaan tehdä, mutta se lisää kemikaalien tarvetta merkittävästi. Mikrobit poistuvat kalvosuodatuksessa hygienisointivaatimusten mukaisesti.

 

Kuva 5: MBR-koelaitoksen prosessikaavio

 

Taulukko 1: MBR-koelaitoksen alustavia tuloksia eri ajotavoilla