Innovatiiviset ratkaisut vesilaitoksille ja teollisuuteen

Aquazone Oy on mukana useissa tutkimus- ja kehityshankkeissa, kuten Kajaanin ammattikorkeakoulun vetämässä GeoSorbents-hankkeessa sekä Mikkelin ammattikorkeakoulun vetämässä Smart Effluents-hankkeessa.

Aquazonen Smart Effluents-hanke (Aquazonen vientilaitosmalli Mikkelistä maailmalle)

Mikkelin Kenkäveronniemeen rakennetaan MBR-koelaitos, joka simuloi Metsä-Sairilan uutta pääpuhdistamoa ennen sen valmistumista. Tavoitteena on samankaltainen jätevedenkäsittelyprosessi, jossa ajotapoja sekä optimointeja voidaan harjoitella jo ennen puhdistamon käyttöönottoa, jotta päästään mahdollisimman hyviin puhdistustuloksiin mahdollisimman pienillä käyttökustannuksilla. Aquazonen Smart Effluents-MBR-pilottia voidaan käyttää laitoshenkilökunnan ennakkokoulutuksen lisäksi, myös opiskelijoiden koulutukseen (vrt. Tukholman Hammarby Sjöstadverket, http://sjostad.ivl.se/ ja Saksassa Seelscheidin MBR-tutkimuskeskus, http://www.simas.de/) ja se toimii Metsä-Sairilan pääpuhdistamoon rakennettavan Green Line-tutkimuskeskuksen esiasteena.

Aquazonen MBR-pilotti on kaikki puhdistamon prosessivaiheet kattava kokonaisuus, jollaista ei ole rakennettu missään aiemmin. Mikkelin MBR-tutkimuskeskus sisältää kaikki vaiheet esikäsittelystä lietteen kuivaukseen ja haitta-aineiden poistamiseen sekä juomaveden valmistukseen. Muut MBR-pilotoinnit ovat olleet yksittäisiä prosessivaiheita ja useimmin ns. bench scale-kokoluokkaa, missä on käytetty synteettistä jätevettä huonelämpötiloissa. Nyt ympäristö on autenttinen ja kokoluokka niin suuri (AVL 200), että MBR-prosessi ja mikrobitoiminta on samanlaista kuin pääprosessissakin, jolloin puhdistustulosten oletetaan olevan mahdollisimman vertailukelpoisia. MBR-koelaitteistot sijoitetaan Kenkäveronniemen entiseen imuautohalliin, jolle ei ole ollut vuosiin mitään käyttöä. Hanke on käynnistynyt 2015 ja asennustöitä tehdään kevään aikana. Käyttöönotto tapahtunee kesällä ilman automaatiojärjestelmää ja aluksi on ajettava staattisilla käsisäädöillä. Myöhemmin pilottia ajetaan virtausvaihteluita ja kuormituksia simuloiden kattavan automaatiojärjestelmän ja tarvittaessa myös etäyhteyden avulla. Pilotointi kestää niin pitkään kuin Kenkäveronniemen imuautohalli on pystyssä, eli arviolta noin seitsemän vuoden ajan, jonka jälkeen laitteistoja on siirrettävissä Green Line-tutkimuskeskukseen.

Hankkeeseen osallistuvat yritykset toimittavat tutkimuskeskukseen esittelylaitteistoja ja osaamistaan markkinointi- sekä tutkimusmielessä. Hyvin harvoilla yrityksillä on minkäänlaista tutkimusympäristöä, jossa he pääsisivät testaamaan laitteistojaan. Esimerkiksi monissa MBR-tutkimushankkeissa mukana ollut Alfa Laval, ei ole päässyt testaamaan viimeisimpiä optimointiratkaisujaan, koska vaikutuksia koko prosessiin ei ole voitu osoittaa. Nyt voidaan, ja siksi he ovatkin toimittaneet kalliita laitteistojaan Tanskasta ja voivat mainostaa Mikkelin MBR-tutkimuskeskusta ikään kuin omana testiympäristönään. Hankkeeseen pyritään saamaan vain yksi kunkin toimialansa laitetoimittaja, jotta keskinäinen kilpailu ei häiritsisi hanketta.  Yritykset saavat hankkeessa tehtyjen julkisten sekä yksityisten tutkimusten tuloksia ja niiden tuomaa näkyvyyttä. Hankkeelle tehdään nettisivut, Youtube-videoita, kirjoitetaan julkaisuja alan lehtiin, esitellään hanketta messuilla, annetaan TV-, lehti- ja radiohaastatteluja sekä esitellään laitosta ulkomaisille ja kotimaisille vierailijoille. Hankkeeseen haetaan ensisijaisesti paikallisia ja suomalaisia yrityksiä sekä työntekijöitä. Alkuvaiheessa on hyödynnetty mm. paikallisia metallimiehiä, sähkömiehiä, koneurakoitsijoita ja jatkossa työmäärä kasvaa.

Yritysvetoisen hankkeen eteneminen on ripeää, kustannustehokasta ja sillä on selkeä päämäärä. Aquazone ja yhteistyöyritykset ovat nähneet MBR-prosessin yhtenä potentiaalisimmista jätevedenpuhdistamoiden kehittämismahdollisuuksista ja ovat osaamisellaan kotimaisen vesiosaamisen keihäänkärkenä. Hankkeen aikana syntyneiden yhteistyökuvioiden toivotaan parantavan mahdollisuuksia suomalaisen vesiosaamisen vientiin ulkomaille, jotta päästäisiin yrityskonsortioilla mukaan hankkeisiin, joihin Suomesta ei ole löytynyt riittäviä resursseja.

Lue lisää hankkeiden kotisivuilta:

- Smart Effluent

- Geosorbents